Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Podstawowe zasady składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towarzystwo”), mając na uwadze należytą ochronę interesów Klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, przyjmuje i niezwłocznie analizuje wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące produktów, usług i działalności Funduszy i Towarzystwa z należytą starannością i wnikliwością, w sposób rzetelny, zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia problemu zawartego w zgłoszonej reklamacji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji nadzorczych, Zasad ładu korporacyjnego wydanych przez KNF i dobrych obyczajów.

Reklamacje są rozpatrywane w odniesieniu do poszczególnych Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, produktów Towarzystwa oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na warunkach określonych szczegółowo odpowiednio w: aktualnych prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy, warunkach uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych lub „Regulaminie zarządzania przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych”.


Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszach mogą być składane:

u Prowadzących Dystrybucję:
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- faksem,
- w formie elektronicznej,
o ile Prowadzący Dystrybucję przewiduje ww. możliwość.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu rozpatrywania reklamacji, w tym możliwych sposobów ich składania, terminów i sposobu udzielania odpowiedzi na reklamacje udostępniane są przez Prowadzących Dystrybucję.

Lista placówek Prowadzących Dystrybucję dostępna jest pod adresem:
http://www.pioneer.com.pl/pioneer/distributors_simple_search.

w Funduszu, w Towarzystwie lub w Centrum Obsługi Klienta (Pekao Financial Services Sp. z o.o.):
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- faksem.
Reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu rozpatruje Agent Transferowy (Pekao Financial Services Sp. z o.o.). Reklamacje można kierować bezpośrednio na adres: Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, telefon: (+48) 801 641 641 lub (+48 22) 640 40 40, faks: (+48 22) 640 48 15.

Reklamacje odnoszące się do Towarzystwa jako Prowadzącego Dystrybucję oraz świadczącego usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mogą być składane:
- osobiście w siedzibie Towarzystwa,- za pośrednictwem poczty na adres: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
- za pośrednictwem telefonu pod numerem (+48) 22 640 40 84, (+48) 22 640 40 77 lub faksu (+48) 22 640 40 06.

Odpowiedzi na reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszach, odnoszące się do Towarzystwa jako Prowadzącego Dystrybucję lub świadczącego usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację Klienta wysyłana jest, co do zasady, w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.

Klienci mogą składać reklamacje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika uprawnionego do występowania w ich imieniu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy), a także przez inną uprawnioną osobę – adekwatnie do przedmiotu reklamacji.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo informuje, że podmiotem uprawnionym do przeprowadzania pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, będącym osobą fizyczną, a podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl).

W przypadku sporu dotyczącego umowy zawartej z wykorzystaniem kanałów elektronicznych Klient, będący konsumentem, ma prawo do skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem tzw. platformy ODR, dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.