Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

Korzyści
• konstrukcja subfunduszu umożliwiająca inwestowanie części środków na rynkach akcji, w szczególności z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, o dużym potencjale wzrostu;
• strategia dążąca do 90-procentowej ochrony wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego okresu rozliczeniowego, polegająca na aktywnej alokacji pomiędzy głównymi składnikami portfela (akcje i obligacje), dostosowanej do sytuacji na giełdach;
• mechanizm stopniowego akumulowania wypracowanych zysków.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• cenią sobie ochronę wartości posiadanych jednostek uczestnictwa, ale jednocześnie chciałyby czerpać zyski z potencjału rynków akcji, w szczególności z regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
• akceptują umiarkowane ryzyko wynikające z inwestowania części aktywów subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.
Subfundusz może zainteresować osoby, które zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3,5 roku. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać środki przed upływem okresu równego okresowi rozliczeniowemu, tj. 3,5 roku, przy założeniu, że inwestycja nastąpi na początku okresu rozliczeniowego lub zainwestowali środki w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
• data pierwszej wyceny: 19.04.2011 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki i Radosław Cholewiński (część dłużna portfela), Bartosz Częścik i Piotr Sałata (część akcyjna portfela)
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 27 1240 1037 1111 0010 3893 1986
• bieżący 3,5-letni okres rozliczeniowy: 24 listopada 2014 r. - 24 maja 2018 r.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej jest subfunduszem stosującym strategię ochrony kapitału;
• subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego 3,5-letniego okresu rozliczeniowego, tak aby jej wartość nie spadła poniżej 90% wartości z początku tego okresu;
• w tym celu zmienia proporcje pomiędzy instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym a instrumentami finansowymi o charakterze dłużnym, w zależności od sytuacji na rynkach akcji, w szczególności z regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
• do 60% aktywów subfunduszu może być inwestowane w akcyjne subfundusze Pioneer Funds i fundusze Pioneer Funds Austria. Są to m.in.: Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock oraz Pioneer Funds Austria – Russia Stock;
• udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, głównie obligacji skarbowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.06.2016 roku)
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)


Informacja prawna

Subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na poziomie nie niższym niż 90% z pierwszego dnia drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych. W związku z powyższym inwestycja w trakcie drugiego okresu rozliczeniowego (i kolejnych) lub realizacja odkupienia w trakcie tego okresu może wiązać się z ryzykiem poniesienia straty. Zakładany poziom ochrony kapitału nie uwzględnia opłaty manipulacyjnej.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Subfundusz powstał 13 grudnia 2013 r.w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2016 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.