Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

Korzyści
• możliwość czerpania zysków z pośredniej inwestycji na atrakcyjnych rynkach akcji spółek z rynków Europy Wschodniej o dużym potencjale wzrostu;
• strategia zabezpieczania inwestycji (dążenie do ochrony 90% kapitału) ogranicza ryzyko spadku wartości jednostek uczestnictwa – zarządzający ma możliwość aktywnej zmiany proporcji między lokatami w portfelu subfunduszu zależności od sytuacji na giełdach;
• uzupełnienie portfela inwestycyjnego o produkt, który stwarza możliwość uzyskania atrakcyjnych dochodów przy umiarkowanym poziomie ryzyka.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• chcą zarabiać na wzrostowych rynkach akcji Europy Wschodniej;
• poszukują rozwiązań alternatywnych wobec obligacji, które dawałyby szansę osiągnięcia większych zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać środki przed upływem okresu równego okresowi rozliczeniowemu, tj. 3,5 roku, przy założeniu, że inwestycja nastąpi na początku okresu rozliczeniowego.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
• data pierwszej wyceny: 19.04.2011 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki i Radosław Cholewiński (część dłużna portfela), Bartosz Częścik (część akcyjna portfela)
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 27 1240 1037 1111 0010 3893 1986
• bieżący 3,5-letni okres rozliczeniowy: 24 maja 2011 r. - 24 listopada 2014 r.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego 3,5-letniego okresu rozliczeniowego, tak aby jej wartość nie spadła poniżej 90% wartości z początku tego okresu;
• w tym celu zmienia proporcje pomiędzy instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym a instrumentami finansowymi o charakterze dłużnym, w zależności od sytuacji na rynkach akcji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
• do 60% aktywów subfunduszu może być inwestowane w akcyjne subfundusze Pioneer Funds i fundusze Pioneer Funds Austria. Są to m.in.: Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock oraz Pioneer Funds Austria – Russia Stock;
• udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, głównie obligacji skarbowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela (stan na 30.06.2013 r.)


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna

Subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na poziomie nie niższym niż 90% z pierwszego dnia drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych. W związku z powyższym inwestycja w trakcie drugiego okresu rozliczeniowego (i kolejnych) lub realizacja odkupienia w trakcie tego okresu może wiązać się z ryzykiem poniesienia straty. Zakładany poziom ochrony kapitału nie uwzględnia opłaty manipulacyjnej.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w związku z powyższym wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz powstał 13 grudnia 2013 r.w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2014 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.