Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

Korzyści
• konstrukcja subfunduszu umożliwiająca udział w zyskach z pośredniego inwestowania części środków na rynkach akcji, w szczególności z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, o dużym potencjale wzrostu;
• strategia dążąca do 90-procentowej ochrony wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego okresu rozliczeniowego, polegająca na aktywnej alokacji pomiędzy głównymi składnikami portfela (akcje i obligacje), dostosowanej do sytuacji na giełdach;
• mechanizm stopniowego akumulowania wypracowanych zysków;
• sposób na uzupełnienie portfela inwestycji o produkt, który stwarza szansę na uzyskanie atrakcyjnych dochodów przy umiarkowanym poziomie ryzyka.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• cenią sobie ochronę wartości posiadanych jednostek uczestnictwa, ale jednocześnie chciałyby czerpać zyski z potencjału rynków akcji, w szczególności z regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
• akceptują umiarkowane ryzyko wynikające z inwestowania części aktywów subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
• data pierwszej wyceny: 19.04.2011 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki i Radosław Cholewiński (część dłużna portfela), Bartosz Częścik (część akcyjna portfela)
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 27 1240 1037 1111 0010 3893 1986
• bieżący 3,5-letni okres rozliczeniowy: 24 listopada 2014 r. - 24 maja 2018 r.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej jest subfunduszem stosującym strategię ochrony kapitału;
• subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego 3,5-letniego okresu rozliczeniowego, tak aby jej wartość nie spadła poniżej 90% wartości z początku tego okresu;
• w tym celu zmienia proporcje pomiędzy instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym a instrumentami finansowymi o charakterze dłużnym, w zależności od sytuacji na rynkach akcji, w szczególności z regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
• do 60% aktywów subfunduszu może być inwestowane w akcyjne subfundusze Pioneer Funds i fundusze Pioneer Funds Austria. Są to m.in.: Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock oraz Pioneer Funds Austria – Russia Stock;
• udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, głównie obligacji skarbowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na 31.12.2014 r.)
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna

Subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na poziomie nie niższym niż 90% z pierwszego dnia drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych. W związku z powyższym inwestycja w trakcie drugiego okresu rozliczeniowego (i kolejnych) lub realizacja odkupienia w trakcie tego okresu może wiązać się z ryzykiem poniesienia straty. Zakładany poziom ochrony kapitału nie uwzględnia opłaty manipulacyjnej.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Subfundusz powstał 13 grudnia 2013 r.w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2015 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.