Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Zmiennej Alokacji 3 - subfundusz Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

Korzyści
• unikalna konstrukcja subfunduszu daje możliwość udziału w zyskach z inwestowania środków finansowych na rynku polskich akcji przy jednoczesnym dążeniu do stuprocentowej ochrony kapitału;
• strategia dążąca do zabezpieczenia inwestycji przed stratami (na koniec każdego okresu rozliczeniowego), polegająca na aktywnej alokacji pomiędzy głównymi składnikami portfela (akcje i obligacje), w zależności od sytuacji rynkowej;
• subfundusz wykorzystuje mechanizm „zamykania” wypracowanych zysków, co przyczynia się do ich akumulowania.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji, ale jednocześnie chciałyby czerpać potencjalne zyski z rozwoju najlepszych polskich spółek;
• poszukują produktu finansowego alternatywnego wobec obligacji, który dawałby szansę osiągnięcia większych zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać środki przed upływem okresu równego okresowi rozliczeniowemu, tj. 3,5 roku, przy założeniu, że inwestycja nastąpi na początku okresu rozliczeniowego.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO
• data pierwszej wyceny: 27.04.2010 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,02 PLN
• zarządzający subfunduszem: Michał Stawicki i Radosław Cholewiński (część dłużna portfela), Bartosz Częścik (część akcyjna portfela)
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 65 1240 1037 1111 0010 3135 8803
• bieżący 3,5-letni okres rozliczeniowy: 29 listopada 2013 r. – 29 maja 2017 r.

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na koniec każdego 3,5-letniego okresu rozliczeniowego, tak aby jej wartość nie spadła poniżej 100% wartości z początku tego okresu;
• w tym celu zmienia proporcje pomiędzy instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym a instrumentami finansowymi o charakterze dłużnym, w zależności od sytuacji na rynku akcji polskich;
• do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20;
• udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, głównie obligacji skarbowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu.

Skład portfela (stan na 30.06.2013 r.)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna

Subfundusz dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na poziomie nie niższym niż 100% z pierwszego dnia drugiego i kolejnych okresów rozliczeniowych. W związku z powyższym inwestycja w trakcie drugiego okresu rozliczeniowego (i kolejnych) lub realizacja odkupienia w trakcie tego okresu może wiązać się z ryzykiem poniesienia straty. Zakładany poziom ochrony kapitału nie uwzględnia opłaty manipulacyjnej.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Aktywa subfunduszu mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Subfundusz powstał 13 grudnia 2013 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2014 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.