Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

Korzyści
• inwestycja m.in. w wysokodochodowe obligacje amerykańskie oraz inne obligacje denominowane w dolarach za pośrednictwem funduszy zagranicznych;
• szansa osiągnięcia atrakcyjnych wyników przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycji;
• polityka inwestycyjna realizowana przez doświadczony zespół zarządzających umożliwia optymalną selekcję instrumentów pod kątem ich rentowności;
• nowoczesny sposób lokowania nadwyżek dolarowych w średnim i długim terminie.

Profil inwestora
Fundusz może zainteresować osoby, które:
• poszukują inwestycji mogącej przynieść wyższy dochód niż standardowa lokata bankowa w dolarach amerykańskich;
• uzyskują dochody w dolarach amerykańskich i chcą efektywnie lokować nadwyżki, a w przypadku inwestycji w PLN są świadomi ryzyka walutowego;
• dążą do dywersyfikacji inwestycji poprzez lokowanie na różnych rynkach, w różne rodzaje instrumentów finansowych, wycenianych w różnych walutach;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o funduszu
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior, IKE
• data pierwszej wyceny: 2.05.2002 r. (w PLN); 1.08.2002 r. (w USD)
• wartość pierwszej wyceny: 40,2 PLN; 9,87 USD
• zarządzający funduszem: Bartosz Częścik
• waluta funduszu: PLN, USD
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN albo 300 USD
• minimalna dopłata: 500 PLN albo 150 USD
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich:
PLN: 29 1240 1037 1111 0000 0693 0811
USD: 95 1240 1037 1787 0000 0693 0840

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z grupy Pioneer Global Asset Management;
• fundusze te lokują swoje aktywa przede wszystkim w różnego typu obligacje rządowe oraz przedsiębiorstw, denominowane w dolarze amerykańskim;
• w celu zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować do 30% aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela funduszu (stan na dzień 30.06.2013 roku)


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna
Inwestycja w Fundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa Funduszu obliczanej w PLN.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Fundusz może lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Z dniem 7 października 2011 r. nastąpiło połączenie Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (fundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (fundusz przejmujący).

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2014 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.