Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus - subfundusz Pioneer Walutowy FIO

Korzyści
• dostęp do zróżnicowanych typów obligacji, w tym m.in. amerykańskich obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds) oraz innych obligacji denominowanych w dolarach - za pośrednictwem funduszy zagranicznych;
• możliwość lokowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich;
• sposób na uzupełnienie zróżnicowanego portfela inwestycji o subfundusz związany z segmentem obligacji amerykańskich;
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pioneer Walutowy FIO, na zasadach określonych w statucie tego funduszu, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu.

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• posiadają oszczędności w dolarach amerykańskich i chcą je efektywnie zainwestować w horyzoncie średnio i długoterminowym;
• akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w zagraniczne fundusze obligacyjne;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji, a także w przypadku inwestycji w PLN są świadome dodatkowego ryzyka zmian kursowych.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Walutowy FIO
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior, Program IKE, Program IKZE,
• data pierwszej wyceny: 2.05.2002 r. (w PLN); 1.08.2002 r. (w USD)
• wartość pierwszej wyceny: 40,2 PLN; 9,87 USD
• zarządzający subfunduszem: Karol Ciuk
• wpłaty w walucie: PLN, USD (wypłaty są dokonywane w tej samej walucie co wpłaty)
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN albo 300 USD
• minimalna dopłata: 500 PLN albo 150 USD
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich:
PLN: 29 1240 1037 1111 0000 0693 0811
USD: 95 1240 1037 1787 0000 0693 0840

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pioneer Obligacji Dolarowych Plus jest subfunduszem o charakterze obligacyjnym;
• do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, w tym zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A., denominowanych w dolarach amerykańskich, które inwestują swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe lub lokujących swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej;
• w celu zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować do 30% aktywów subfunduszu w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 30.12.2016 roku)


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)


Informacja prawna

Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa funduszu obliczanej w PLN.

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Subfundusz może lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Z dniem 7 października 2011 r. nastąpiło połączenie Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (fundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (fundusz przejmujący).

Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.