Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Obligacji Strategicznych - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO


Korzyści
• możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku, dzięki pośrednim inwestycjom w zagraniczne instrumenty o charakterze dłużnym (zarówno obligacje rządowe jak i korporacyjne);
• większa dywersyfikacja lokat niż w klasycznym funduszu obligacji (różne regiony świata oraz rodzaje obligacji);
• przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil inwestora
Subfundusz może zainteresować osoby, które:
• chcą uczestniczyć w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitentów z różnych krajów świata;
• zamierzają zainwestować środki w horyzoncie średnio i długoterminowym;
• akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, wynikający z możliwości zainwestowania do 100% wartości aktywów subfunduszu w fundusze zagraniczne, których rentowność uzależniona jest od instrumentów finansowych o charakterze dłużnym emitowanych przez podmioty zagraniczne, w tym emitentów o podwyższonym ryzyku kredytowym;
• są świadome, że istnieje możliwość zarówno wzrostu, jak i spadku wartości inwestycji.

Podstawowe informacje o subfunduszu
• wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
• dostępny również w programach: PAK Pro, PAK Junior, IKE, Moja Perspektywa, Super Basket
• data pierwszej wyceny j.u.: 23.10.2007 r.
• wartość pierwszej wyceny: 10,01 PLN
• zarządzający subfunduszem: Bartosz Częścik
• waluta subfunduszu: PLN
• minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
• minimalna dopłata: 500 PLN
• nr rachunku do wpłat bezpośrednich: 09 1240 1037 1111 0010 1540 4281

Główne zasady polityki inwestycyjnej
• Pioneer Obligacji Strategicznych jest subfunduszem obligacyjnym;
• subfundusz lokuje nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w subfundusze Pioneer Funds, głównie w subfundusze, które inwestują w obligacje denominowane w różnych walutach, emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, jak również przedsiębiorstwa z różnych regionów świata;
• są to przede wszystkim: Pioneer Funds Euro Strategic Bond, Pioneer Funds Strategic Income, Pioneer Funds Emerging Markets Bond, Pioneer Funds Global High Yield (każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów);
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skład portfela subfunduszu (stan na dzień 31.12.2014 roku)ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 (opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora)

Informacja prawna
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2015 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.