Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Program Akumulacji Kapitału Pro / Junior


PAK PRO/ PAK Junior (Programy) to rozwiązania dla osób, które chcą regularnie oszczędzać. Wystarczy wybrać jeden z wariantów:
- PAK PRO – przeznaczony dla osób pełnoletnich,
- PAK Junior – utworzony z myślą o najmłodszych.

Korzyści
wsparcie regularnego oszczędzania;
dostęp do szerokiej oferty funduszy i subfunduszy Pioneer zróżnicowanych pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej (udział części akcyjnej i obligacyjnej) oraz zasięgu geograficznego;
duża elastyczność – możliwość oszczędzania w PLN, EUR, jak również w USD;
uśrednienie ceny nabycia jednostek uczestnictwa przez regularne i rozłożone w czasie wpłaty;
swoboda w ustalaniu częstotliwości wpłat (w ramach Deklarowanej Kwoty Inwestycji);
nieograniczony czas trwania inwestycji - po zakończeniu PAK PRO/PAK Junior zgromadzone środki nadal pracują na koncie w funduszu/subfunduszu – o terminie wypłaty decyduje oszczędzający (istnieje możliwość wypłaty jednorazowo lub w ratach).


Zarówno PAK PRO, jak i PAK Junior są dostępne w następujących funduszach Pioneer:


Charakterystyka
• możliwość inwestycji w dowolnie wybrane fundusze i subfundusze Pioneer z szerokiego grona dostępnych w Programach;
• przystępując do jednego z Programów, wystarczy podpisać umowę, wybrać co najmniej jeden fundusz (w każdej chwili można zwiększać ich liczbę), określić czas trwania inwestycji (5 albo 10 lat) oraz Deklarowaną Kwotę Inwestycji, czyli sumę, którą zamierzamy wpłacić w ciągu 5, bądź 10 lat;
• z tytułu uczestnictwa w Programach uczestnik ponosi opłaty na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa w PAK Pro/PAK Junior;
• zarówno w PAK PRO, jak i PAK Junior można dokonywać konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa, tj. przeniesienia środków między funduszami lub subfunduszami objętymi umową (może się to wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat – szczegóły w Warunkach uczestnictwa w Programach);
• z uwagi na to, że Programy są oparte na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Deklarowana Kwota Inwestycji (DKI) – to suma jaką Klient zamierza wpłacić na konto PAK PRO/Pak Junior w trakcie okresu oszczędzania. Obliczamy ją w następujący sposób:
• dla Programów 5-letnich: DKI = 62 x miesięczna wpłata (pierwsza wpłata, czyli trzykrotność wpłaty miesięcznej + 59 kolejnych miesięcznych wpłat)
• dla Programów 10-letnich: DKI = 122 x miesięczna wpłata (pierwsza wpłata, czyli trzykrotność wpłaty miesięcznej + 119 kolejnych miesięcznych wpłat)

Wysokość DKI zależy od waluty, w której będą wnoszone wpłaty oraz czasu trwania inwestycji i nie może być niższa niż:
• umowa zawierana na 5 lat – 6.200 PLN lub 1.860 USD lub 1.860 EUR
• umowa zawierana na 10 lat – 12.200 PLN lub 3.660 USD lub 3.660 EUR

Pierwsza wpłata to trzykrotność wpłaty miesięcznej. Kolejna wpłata to minimum: 100 PLN, 30 USD, 30 EUR.


Szczegółowe zasady inwestowania w ramach PAK PRO można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału PRO, dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A.
Szczegółowe zasady inwestowania w ramach PAK JUNIOR można znaleźć w Warunkach uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału JUNIOR, dostępnych w oddziałach Banku Pekao S.A.


ZAINTERESOWANYCH SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM – BANKIEM PEKAO S.A. LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 (dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych). Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.


Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie Akumulacji Kapitału PRO i Programie Akumulacji Kapitału Junior określają odpowiednio Warunki uczestnictwa w PAK PRO i Warunki uczestnictwa w PAK Junior, dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.