Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Nota Prawna


Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Informacje, dane oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Pioneer Pekao Investments mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy.

W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 12 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1636), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. dołożyły należytych starań aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów. Jednak skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Ponadto Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności dotyczących wyceny funduszy, wykresów wartości funduszy, wycen jednostek uczestnictwa, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, wyników zarządzania portfelami papierów wartościowych; zaistniałych z przyczyn technicznych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pioneer.com.pl.

Niniejszy serwis internetowy Pioneer Pekao Investments korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, za wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. W takim przypadku Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.