Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Działalność charytatywna Pioneer Pekao

Polityka działalności charytatywnej

Tak niewiele potrzeba, by pomóc tak wielu
Hołdując idei społecznej odpowiedzialności biznesu i nawiązując do najlepszych tradycji Grupy UniCredit, stałym elementem działalności Pioneer Pekao jest wspieranie inicjatyw prospołecznych. Dobroczynność to dla Pioneer Pekao nie tylko satysfakcja z niesienia pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim efekt poczucia odpowiedzialności wobec potrzeb i wyzwań stojących przed społeczeństwem oraz chęć wniesienia osobistego wkładu w kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.

Wyrównywanie szans
Ofiarność to nie tylko odruch serca, to także przewidywanie i chęć osobistego wpływu na to, jak będzie wyglądać społeczeństwo przyszłości. Dlatego Pioneer Pekao w ramach prowadzonej przez siebie polityki charytatywnej, skupia się przede wszystkim na wspieraniu inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: ubogich, chorych, osieroconych, niepełnosprawnych, ze środowisk dotkniętych patologiami społecznymi, a w szczególności zaś wspiera organizacje, których cele statutowe obejmują:

  • ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, dożywianie, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych,
  • wspieranie idei tworzenia rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci,
  • wspieranie edukacji najuboższych dzieci oraz utalentowanej młodzieży z ubogich środowisk,
  • ochronę dzieci przed przemocą, pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom,
  • rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych,
  • pomoc rodzinom wielodzietnym, wspieranie najmłodszych poprzez fundowanie stypendiów edukacyjnych,
  • ułatwianie dostępu młodzieży niepełnosprawnej do zajęć sportowych i krzewienie wśród niej idei kultury fizycznej i sportu, jako jednej z form rehabilitacji.

Karta Zasad Grupy UniCredit
Zaangażowanie społeczne Pioneer Pekao jest spójne z przyjętą przez spółki Grupy UniCredit Kartą Zasad i w pełni realizuje jej ideę odpowiedzialnego biznesu opartego na takich wartościach jak: przejrzystość, równość, szacunek, wzajemność, wolność oraz zaufanie w relacjach z całym otoczeniem firmy: pracownikami, klientami, akcjonariuszami, partnerami biznesowymi, inwestorami i społeczeństwem.

Wszystkie prośby o wsparcie przesyłane do Pioneer Pekao są wnikliwie analizowane. Warunkiem rozpatrzenia prośby jest nadesłanie wniosku o wsparcie w formie darowizny. W zakresie działań charytatywnych decyzje o przyznaniu darowizny podejmowane są przez Zarząd Pioneer Pekao. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnej inicjatywy prospołecznej Pioneer Pekao kieruje się określonymi powyżej zasadami zaangażowania społecznego.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2017 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.